WAŻNE INFORMACJE

KOMERS KLAS III

Z ŻYCIA SZKOŁY

grafika5.jpg

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015


Wyprawka szkolna

Pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego w gimnazjum obejmuje w 2014:
uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

Wniosek dotyczący wyprawki szkolnej należy złożyć w szkole w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 10 września 2014 r.

 

Szczegóły dot. wyprawki szkolnej na stronie:
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r

 

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego - pokój nr 22

Stypendium szkolne na rok szkolny 2014-2015

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 456 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny składa się w szkole lub w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu w terminie do dnia 15 września danego roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;
 • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia;
 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów.Szczegółowe informacje nt. STYPENDIUM SZKOLNEGO można znaleźć na stronie:

http://oswiata.opole.pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym

Osoby ubiegające się o stypendium prosimy o przychodzenie z drukiem wniosku, który jest do pobrania poniżej:

http://www.mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego - pokój nr 22


CERTYFIKATY

GALERIA ZDJĘĆ

DZIEŃ OTWARTY

 
 

GOŚCIMY

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE