WAŻNE INFORMACJE

Z ŻYCIA SZKOŁY

grafika11.jpg

KOMERS KLAS III

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

Procedura uzyskania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

 1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro), pokoje nr 8.28 i 8.29 w okresie od 17 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r.
 2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 17 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
 4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
 5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
 6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenie niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 456,00zł na osobę).
 7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 703, 707.

 

formularz wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:
http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne


Uchwała Rady Miasta Opola wprowadzająca nowy regulamin przyznawania stypendiów zamieszczona jest na stronie: <<<kliknij>>>

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015


Wyprawka szkolna

Pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego w gimnazjum obejmuje w 2014:
uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

Wniosek dotyczący wyprawki szkolnej należy złożyć w szkole w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 10 września 2014 r.

 

Szczegóły dot. wyprawki szkolnej na stronie:
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r

 

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego - pokój nr 22

Stypendium szkolne na rok szkolny 2014-2015

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 456 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny składa się w szkole lub w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu w terminie do dnia 15 września danego roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;
 • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia;
 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów.Szczegółowe informacje nt. STYPENDIUM SZKOLNEGO można znaleźć na stronie:

http://oswiata.opole.pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym

Osoby ubiegające się o stypendium prosimy o przychodzenie z drukiem wniosku, który jest do pobrania poniżej:

http://www.mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego - pokój nr 22


CERTYFIKATY

GALERIA ZDJĘĆ

DZIEŃ OTWARTY

 
 

GOŚCIMY

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE