ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Regulamin Biblioteki PG 7 w Opolu


I. Postanowienia wstępne

Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej określa organizację pracy biblioteki i czytelni oraz zasady korzystania. Regulaminy są zgodne ze Statutem

II. Postanowienia szczegółowe

Wyciąg ze Statutu

1. Biblioteka szkolna, z zasobów której mogą korzystać uczniowie gimnazjum, jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

III. Zasady określające możliwość korzystania z biblioteki szkolnej:

- możliwość korzystania ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej na miejscu w czytelni przez osoby uprawnione,
- wypożyczanie zbiorów do domu, poza wydaniami słownikowymi, encyklopedycznymi lub zastrzeżonymi do wykorzystania na miejscu,
- okres wypożyczenia zbioru poza bibliotekę określa regulamin wewnętrzny biblioteki szkolnej,
- w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej,
- uczniowie mają obowiązek do końca roku szkolnego rozliczyć się z biblioteką.

Wypożyczalnia

1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie komu innemu.
3. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
5. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Czytelnia

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
2. Z księgozbioru podręcznego i czasopisma może czytelnik korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.
3. Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.
4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

 

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego PG 7 w Opolu


1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:

- korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,
- przeglądania programów multimedialnych,
- przygotowania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
3. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel opiekun.
4. Uczeń odnotowuje swoją obecność w zeszycie odwiedzin.
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
7. Korzystającemu nie wolno:
- wnosić napojów oraz artykułów spożywczych
- dokonywać jakichkolwiek napraw i rekonfiguracji sprzętu
- wykorzystywać komputer do demoralizujących gier i nieetycznych zachowań
- wykorzystywać komputer do celów zarobkowych, wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania
8. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zmieniać ustawień na panelu sterowania i zapisywania danych na twardym dysku.
9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy.
10. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy pozamykać otwarte programy, usunąć zapisane przez siebie pliki, wylogować się.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi. Nie wolno podejmować prób naprawiania na własną rękę.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska na okres wskazany przez opiekuna centrum.
13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik.
14. Okrycia wierzchnie, plecaki itp. należy pozostawić we wskazanym przez nauczyciela miejscu.

 

ZABRANIA SIĘ:

1. Wykorzystywania komputera do gier, zabaw, czatów, komunikatorów.
2. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
3. Przeglądania stron o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.