ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Regulamin konkursu matematycznego „Matematyka – to się liczy!” dla uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu

Dobry matematyk potrafi dostrzegać fakty,
matematyk wybitny – analogie między faktami,
zaś matematyk genialny – analogie między analogiami.
(Stefan Banach)

 

Cele konkursu:
 • popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów,
 • kształcenie samodzielnego i twórczego myślenia,
 • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 • rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i współzawodnictwa,
 • kształcenie systematyczności i wytrwałości uczniów,
 • stworzenie możliwości sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności, 
 • wyszukiwanie uczniów uzdolnionych matematycznie.
Zakres wiedzy:

Na każdym etapie konkursu obowiązują treści nauczania, umiejętności i osiągnięcia wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie matematyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum, rozwiązywanie zadań o zwiększonym stopniu trudności, umiejętność argumentowania przy użyciu języka matematyki.

 

Regulamin konkursu

 

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PG 7 w Opolu o zainteresowaniach matematycznych.
 2. Konkurs trwa od października 2017 do maja 2018 roku. 
 3. Konkurs składa się z II etapów: 
  - I etap - w październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu i kwietniu  uczniowie otrzymają zestawy zadań do rozwiązania w domu (osobne zestawy dla klas drugich i trzecich złożone z 5 zadań punktowanych odpowiednio: 3 pkt, 4 pkt, 4 pkt, 4 pkt, 5 pkt). 
  - II etap - w maju uczniowie pracować będą w szkole, rozwiązując 15-sto zadaniowy test przy użyciu zestawu do głosowania
 4. Treści zadań będą umieszczane na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach na korytarzu przy salach matematycznych. 
 5. Rozwiązania zadań napisane na papierze kancelaryjnym formatu A4 należy dostarczyć do nauczycieli matematyki odpowiedzialnych za konkurs na poszczególnych poziomach najpóźniej do 10-go każdego miesiąca (tzn. rozwiązania zadań udostępnionych na początku października można oddawać do 10 listopada). Prace należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dopisać klasę.
 6. Po 10 - tym każdego miesiąca przy salach matematycznych będą umieszczane szkice rozwiązań zadań z poprzedniego miesiąca. 
 7. Warunkiem przystąpienia do II etapu konkursu jest oddanie rozwiązań zadań z poszczególnych miesięcy (min. 5 zestawów, uczeń nie musi rozwiązać wszystkich zadań z danego zestawu). 
 8. Punkty za zadania rozwiązywane w domu i punkty uzyskane podczas rozwiązywania testu w szkole będą sumowane.
  - Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 155 pkt. (140 pkt. - I etap (7 x 20 pkt), 15 pkt. - II etap).
 9. Udział i wynik uzyskany w konkursie będzie brany pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej z matematyki.
 10. Zwycięzcy na poszczególnych poziomach otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele matematyki PG 7

Zestaw III - grudzień 2017 r.

ZESTAW III

 

Klasa  II

Klasa  III

 

Termin oddania zadań - 10 stycznia 2018 r.

Zestaw II - listopad 2017 r.

ZESTAW II

 

Klasa  II

Klasa  III

 

Termin oddania zadań - 10 grudnia 2017 r.