ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Rytuał szkolny

 

RYTUAŁ SZKOLNY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 7 W OPOLU

 

 • Ślubowanie gimnazjalistów klas I
 • Złote Klucze
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości i Konstytucji 3 Maja
 • Pożegnanie absolwentów
 • Klasowe wigilie
 • Jasełka
 • Rajd gimnazjalisty
 • Prowadzenie kroniki szkolnej, księgi osiągnięć uczniów
 • Integracyjny Dzień Sportu
 • Koncert Noworoczny dla rodziców
 • Bal gimnazjalny
 • Dzień "Otwartych Drzwi"
 • Dzień Sportu
 • Galowy strój na uroczystości szkolne

 

Warto wiedzieć

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...

 

 • Publiczne Gimnazjum nr 7 nosi imię Generała Władysława Andersa,
 • 9 listopada 2005r. odbyła się uroczystość nadania naszemu gimnazjum imienia Generała Władysława Andersa i przekazanie sztandaru; w uroczystości wzięła udział pani Irena Anders, wdowa po Generale,
 • w 2007r. - Roku Andersa - współorganizowaliśmy z Uniwersytetem Opolski sesję naukowo-dydaktyczną "Generał Anders - żołnierz wojny i pokoju"; wydana została książka o tym tytule,
 • w Publicznym Gimnazjum nr 7 uczy się 600 uczniów, w 21 oddziałach klasowych (trzy oddziały: klasy 1G, 2G i 3G realizują obowiązek szkolny w budynku PLO nr 6 w Opolu),
 • kadra pedagogiczna PG 7 liczy 68 nauczycieli,
 • w szkole pracuje dwóch pedagogów, psycholog, dwóch bibliotekarzy i pielęgniarka szkolna,
 • uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju umiejętności, zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w różnorodnych kołach zainteresowań,
 • dotychczas uczniowie "Siódemki" uzyskali 176 tytułów laureatów i 153 finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, 124 naszych uczniów otrzymało tytuł Opolskiego Orła,
 • 13 razy nasi uczniowie reprezentowali Województwo Opolskie na Sejmie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, łącznie aż 25 posłów,
 • prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki, zajęcia dysortograficzne i dyslektyczne, zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,
 • realizujemy indywidualny program nauczania z biologii, chemii, matematyki, języka angielskiego i historii,
 • obecnie realizujemy kilka innowacji pedagogicznych: z matematyki, języka angielskiego, informatyki, zajęć teatralno-literackich, wychowania fizycznego, biologii, chemii, fizyki, historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • w szkole aktywnie działa Samorząd Szkolny,
 • od kilku lat realizujemy współpracuję partnerską ze szkołą w Ingolstadt, zainicjowaliśmy współpracę z gimnazjum w Poczdamie,
 • w szkole jest pracownia multimedialna, pracownia informatyczna i dwie sale sportowe,
 • w naszym gimnazjum działa stołówka i sklepik uczniowski,
 • w szkole jest monitoring,
 • prowadzimy stałą współpracę z UO i PO,
 • uczestniczyliśmy w projekcie „Aktywny w szkole aktywny w życiu”, "Kształcenie kompetencji kluczowych", „Młody obywatel” i „Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu” oraz w projekcie Klubu Europejskiego „Wielokulturowość w zjednoczonej Europie” i innych,
 • w roku szkolnym 2010/2011 szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, panią Katarzynę Hall,
 • w 2006 roku otrzymaliśmy w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” - 4-stanowiskową pracownię multimedialną z dostępem do Internetu i wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego,
 • od 2008 roku otrzymaliśmy również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" nową pracownię komputerową,
 • w listopadzie 2009 r. oddana została do użytku nowa hala sportowa,
 • po raz siedemnasty wręczyliśmy „Złote Klucze”, statuetki w różnych kategoriach np. uczniom wyróżniającym się w nauce z poszczególnych przedmiotów, w pracy kół zainteresowań, w pracy na rzecz społeczności szkolnej, za takt i kulturę; od 2002 roku wręczamy tytuł „Supergimnazjalisty” – otrzymuje go uczeń, który w ciągu trzech lat nauki zdobył największą liczbę statuetek, od III edycji przyznawany jest, również, tytuł „Przyjaciel Szkoły” – dla osoby, która bezinteresownie wspiera naszą szkołę swoimi działaniami,
 • odbył się XIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zjednoczonej Europie, w którym od dwóch lat biorą udział drużyny z opolskich szkół podstawowych,
 • corocznie odbywa się Integracyjny Rajd Gimnazjalny i Integracyjny Dzień Sportu dla uczniów klas I, Komers dla klas III;
 • w styczniu 2016 r. odbył się XVI Bal Gimnazjalny dla rodziców i przyjaciół szkoły. Fundusze pozyskane z Balu zostały wykorzystane na organizację imprezy „Złote Klucze”,
 • rokrocznie w PG 7 odbywają się imprezy matematyczne organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki: Dzień liczby Pi, Trzy dni z matematyką i Uczniowskie Prezentacje Matematyczne,
 • organizujemy liczne imprezy sportowe: liga piłki nożnej, konkurs tańca, rywalizacja międzyklasowa w różnych dyscyplinach sportowych,
 • szkoła posiada certyfikaty: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły bez przemocy, Europejski Znak Innowacyjności w nauce języków obcych- European Language Label, Europejską Odznakę Jakości e-Twinning, W-f z klasą, Szkoła w ruchu, Opolskie Ogrody Talentów, Szkoła Odkrywców Talentów,
 • w roku szkolnym 2007/2008 nasze gimnazjum uczestniczyło w programie "Uczniowie z klasą" i otrzymało powyższy tytuł,
 • w 2006 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowych badaniach nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej, prowadzonych pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia Biura Regionalnego dla Europy; szkoła otrzymała certyfikat,
 • nasze gimnazjum należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego oraz Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół i Organizacji Monte Cassino,
 • co miesiąc odbywają się konsultacje dla rodziców,
 • rodzice mają stały dostęp do informacji o obecności i wynikach nauczania swojego dziecka za pośrednictwem e-dziennika,
 • członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie realizują następujące akcje charytatywne: organizacja paczek świątecznych dla dzieci z Domowego Hospicjum Dziecięcego, „Ziarnko do ziarnka…” – czyli Góra Grosza, współpraca z Fundacją Dr Clown, Kiermasze Wielkanocne, zbiórka nakrętek na rzecz potrzebujących osób lub instytucji,
 • od roku szkolnego 2012/2013 działa Klub Humanitarny,
 • organizujemy zielone szkoły w atrakcyjnych turystycznie miejscach Polski, m,in. Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Zakopane,
 • umożliwiamy poznawanie Europy poprzez organizowanie wycieczek zagranicznych, m.in. do Paryża, Londynu, Berlina, Poczdamu, Monte Cassino, Monachium.

Program wychowawczy

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

Najważniejszymi celami wychowawczymi w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu przyjętymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów do realizacji są:

 • Integracja społeczności szkolnej.
 • Przestrzeganie norm obowiązujących w szkole i poza nią.
 • Przygotowanie uczniów do planowania, organizowania i oceniania działań indywidualnych i zbiorowych.
 • Przygotowanie do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.
 • Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, społeczeństwie demokratycznym.
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 • Kształtowanie postaw tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 • Kształtowanie postaw dobrego patrioty i odpowiedzialnego Europejczyka.
 • Prawidłowe relacje uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, wychowawca-rodzic.
 • Rozwijanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

Czytaj więcej: Program wychowawczy