ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Zasady i terminarz rekrutacji do PLO IX w Opolu

Terminy i zasady rekrutacji

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 

W związku z prowadzoną elektroniczną rekrutacją kandydatów do liceum każdy kandydat powinien:

  • zarejestrować się poprzez założenie konta na stronie, której adres będzie znany po ukazaniu się zarządzenia Kuratora w tej sprawie
  • dokonać wyboru trzech szkół
  • dokonać wyboru profili klas, do których chciałby uczęszczać (wg preferencji)
  • wydrukować zgłoszenie (podanie) i podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w szkole pierwszego wyboru – pierwsza szkoła z listy preferencyjnej kandydata.

 

W roku szkolnym 2017/20178 w PLO nr IX planowane jest utworzenie trzech klas pierwszych:

  1. klasa IA (humanistyczno-medialna z elementami humanistyki w biznesie) 
  2. klasa IB (biologiczno-medyczna)
  3. klasa IC (eknomiczno-prawna)

 

 Terminy rekrutacji:

 

1.

Składanie wniosków o przyjęcie

do PLO nr IX  (przyjmowane są wyłącznie podania wygenerowane przez system rekrutacji KSEON dostępny na podanej przez Kuratora stronie)

od 29 maja 2017 r.

do  23 czerwca2017 r.

w godz. od 8:00 do 15:00

w sekretariacie szkoły

(proponujemy pomoc

w logowaniu się)

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  • kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • kserokopia zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu

(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

od 23 czerwca 2017 r.

do  27 czerwca2017 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 10 lipca 2017 r.

do  13 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

14 lipca 2017 r. (piątek)

godz. 14:00

6.

Postępowanie uzupełniające

od 17 lipca 2017 r.

do 28 sierpnia 2017 r.

do godz.12:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 sierpnia 2017 r.

godz.15:00


Zarządzenie nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

O przyjęciu do wybranej klasy decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz jednych zajęć wskazanych przez kandydata.

Oprócz ocen z języka polskiego i matematyki, w każdej klasie uwzględnia się jeszcze oceny z dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły oraz z jednego z podanej grupy przedmiotów:
 

klasa IA (humanistyczno-medialna z elementami humanistyki w biznesie)
- historia i j. angielski oraz wiedza o społeczeństwie/informatyka/ zajęcia artystyczne

klasa IB (biologiczno-medyczna):
- biologia i j. angielski oraz edukacja dla bezpieczeństwa/informatyka

 klasa IC (eknomiczno-prawna):
- geografia i j. angielski oraz wiedza o społeczeństwie/informatyka/historia

 

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

a)  100 punktów - to liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum po 20 punktów za każdą z pięciu części egzaminu;
b)  100 punktów - to liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

1.   W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

a)   języka polskiego;
b)   historii i wiedzy o społeczeństwie;
c)   matematyki;
d)   przedmiotów przyrodniczych
e)   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
- mnoży się przez 0,2.

Przeliczanie na punkty odbywa się według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

2.   W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych obowiązujących do danego oddziału oraz trzeciego wskazanego przez kandydata wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, ocenom przyznaje się następujące liczby punktów:

a)   celujący - 18 punktów;
b)   bardzo dobry - 17 punktów;
c)   dobry - 14 punktów;
d)   dostateczny - 8 punktów;
e)   dopuszczający - 2 punkty.


Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Łącznie maksymalna ilość punktów za oceny może wynieść 72 punkty.

3.   Punkty za szczególne osiągnięcia przyznawane są za:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;

-  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły , na szczeblu:

-   międzynarodowym - 4 pkt;

-   krajowym - 3 pkt;

-   wojewódzkim - 2 pkt;

-   powiatowym - 1 pkt.

4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.


Uwaga: Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała tylko te osiągnięcia ucznia, które będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Minimalny próg punktowy  - 110 punktów dla każdego oddziału w PLO IX w Opolu.

Po rozpoczęciu rekrutacji przejście do serwisu naboru będzie możliwe po kliknięciu przycisku "REKRUTACJA" na naszej stronie głównej.